Träinformation
svenskt_tra_logo2.pngTräinformation är de svenska sågverkens informationsföretag med uppgift att förse den svenska allmänheten, byggbranschen och snickeriindustrin med information och kunskap om trä. Syftet är att underlätta användningen av materialet inom såväl nya som traditionella områden och därmed se till att bästa möjliga resultat för användaren uppnås. 

Svenska träskyddsföreningen
traskyddsforeningen_logo.pngSvenska träskyddsföreningen är en branschförening för träimpregneringsföretag och andra med uppenbart intresse för träimpregnering. Föreningen har som ändamål att tillvarata den svenska träskyddsindustrins marknadsintressen samt därigenom främja branschens tidsenliga utveckling. Föreningen ska också följa den internationella utvecklingen inom träskyddsområdet samt svara för intressebevakning gentemot nationella och internationella myndigheter. Svenska Träskyddsföreningen är huvudman för Svenska Träskyddsinstitutet.

Nordiska Träskyddsrådet
traskyddsradet_logo.pngNordiska Träskyddsrådet bildades 1969 och har som uppgift att främja utvecklingen inom träskyddsindustrin i Norden. Vårt mål är att stärka konkurrenskraften för beständigt trä enligt NTR-klass. Vårt syfte är att optimera livslängden hos NTR-klassat virke med hänsyn till användningsbehov samt att sprida information och kunskap inom träskyddsområdet.